“นวัตกรรม” คืออะไร

มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม”ไว้อย่างหลากหลาย แต่ที่ให้ความหมายได้ชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจง่าย และสอดคล้องใกล้เคียงกัน มีดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 565) ได้ให้ความหมายว่า  สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น

ทิศนา แขมมณี (2548: 418) กล่าวว่า นวัตกรรมหมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ ได้แก่ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ

ประภาพรรณ เส็งวงศ์ (2550 : 37) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือ สื่อต่างๆ ที่มีรูปแบบใหม่ หรือสิ่งที่มีอยู่เดิม โดยมีการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น

สรุปว่า นวัตกรรมคือ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ประดิษฐ์ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม

ประเภทของนวัตกรรม ซึ่งวุทธิศักดิ์ โภชนุกูล (http://www.northeducation.ac.th/etraining/courses/) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรม ตามลักษณะต่างๆ ของนวัตกรรม ดังนี้

1. แบ่งตามลักษณะของการสร้างนวัตกรรม

1.1 นวัตกรรมส่วนเพิ่ม (incremental innovation) เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว และได้นำมาปรับปรุงใหม่ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

1.2 นวัตกรรมที่เพิ่งค้นพบ (breakthrough innovation) นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยแก้ปัญหา และดำเนินงานบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

2. แบ่งตามลักษณะการใช้นวัตกรรม

2.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นสิ่งที่ผลิตขึ้น ปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือเป็นสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์

2.2 นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิตสินค้า หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากบุคคล หรือองค์กรอื่น

องค์ประกอบของนวัตกรรมมี 4 ประการ ได้แก่

                1. วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่บอกว่านวัตกรรมนั้นใช้เพื่อพัฒนาอะไร ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้คืออะไร ช่วยให้มีข้อมูลสำหรับพิจารณาตัดสินใจ

                   2. ทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดพื้นฐาน เป็นส่วนที่ทำให้นวัตกรรมนั้นมีความน่าเชื่อถือ ต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เมื่อนำไปใช้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

                                3. โครงสร้าง หรือขั้นตอนการใช้ เป็นส่วนที่แสดงภาพรวมของนวัตกรรม  เช่น ชุดการสอน  คู่มือครู ข้อทดสอบก่อน – หลังการเรียน แผ่นฝึกปฏิบัติ

4. การประเมินผล เป็นส่วนที่แสดงความสำเร็จของนวัตกรรม ประกอบด้วย วิธีวัดผล เครื่องมือที่ใช้วัดผล และวิธีการประเมินผล   เมื่อการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นระบบ ประกอบด้วยตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) การนำนวัตกรรมมาใช้จัดการเรียนการสอนจึงมีจุดหมายที่จะปรับปรุงหรือเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับระบบการเรียนการสอน      (portal.in.th/asudah/pages/inox/)

นวัตกรรมแตกต่างจากเทคโนโลยี คือ นวัตกรรม หมายถึง เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ ชึ่งอาจจะเป็น แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่างๆ ส่วน เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เป็นการประยุกต์ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: